Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 1. Reikwijdte en definities

1.1 Voor het gebruik van de aanbieding www.CommunityCorals.de (hierna "website" genoemd), die wordt beheerd door CommunityCorals - eigenaar Dominique Deutzmann (hierna "CommunityCorals"), op de gebruiker (hierna "gebruiker" genoemd) zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

1.2 Tegenstrijdige, afwijkende of aanvullende gebruiksvoorwaarden van de gebruiker worden geen onderdeel van het contract, tenzij CommunityCorals uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan. Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing indien CommunityCorals onvoorwaardelijk diensten verricht met kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de gebruiker.

 1. Diensten geleverd door CommunityCorals

2.1 CommunityCorals beheert de website, een online marktplaats voor zeewateraquaristiek. Het assortiment is strikt beperkt tot zoutwateraquaristiek. Gebruikers kunnen de bovengenoemde dieren, goederen en producten op de website aanbieden (gebruikers in deze hoedanigheid hierna "verkoper" genoemd) en kopen (gebruikers in deze hoedanigheid hierna "koper" genoemd) en andere inhoud publiceren.

2.2 CommunityCorals is zelf noch verkoper noch koper en is geen contractpartner van deze contracten, tenzij dit specifiek wordt aangegeven in het betreffende aanbod; deze worden uitsluitend gesloten tussen de gebruikers van de website, namelijk de respectievelijke verkoper en koper.

2.3 Tijdens het verkoopproces regelt CommunityCorals de verzending. De verkoper geeft CommunityCorals de opdracht om de goederen namens de verkoper op te halen en volgens de bestelling bij de klant af te leveren.

2.4 Voor de verwerking van betalingen biedt CommunityCorals als betaalinstrument een gepersonaliseerde procedure waarmee een geldbedrag namens de begunstigde kan worden geaccepteerd en aan hem ter beschikking wordt gesteld. Hiervoor wordt databasegebaseerde software gebruikt die op productniveau beheert welke geldbedragen voor welke begunstigde zijn ontvangen, welke bedragen eventueel zijn terugbetaald en welke bedragen ter beschikking moeten worden gesteld. Met dit speciaal ontwikkelde betaalinstrument heeft de gebruiker te allen tijde volledige transparantie over de onderliggende financiële transacties. De gebruiker gaat akkoord met het gebruik van deze methode, zowel bij het aanbieden van goederen als bij het doen van een aankoop. Het gebruik van het betaalinstrument tussen de betalingsdienstgebruiker en de betalingsdienstaanbieder wordt daarom geacht te zijn overeengekomen met het sluiten van de aankoop.

 1. Registratie

3.1 De gebruiker heeft de mogelijkheid zich te registreren. Registratie vindt plaats door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden en de gegevensbeschermingsverklaring. Met de bevestiging van de registratie door CommunityCorals komt er een contract tussen CommunityCorals en de gebruiker voor het gebruik van de website (hierna "gebruikerscontract" genoemd) tot stand. De registratie van een minderjarige gebruiker vereist de toestemming van de wettelijke voogd. Er bestaat geen recht op het afsluiten van een gebruiksovereenkomst.

3.2 De gebruiker dient zijn toegangsgegevens, in het bijzonder het door hem gekozen wachtwoord, geheim te houden. De gebruiker is verplicht om CommunityCorals onmiddellijk op de hoogte te stellen als er aanwijzingen zijn dat de toegangsgegevens zonder toestemming kunnen worden gebruikt.

3.3 Als de gebruiker zich niet registreert, zijn verschillende functies van de website (bijv. commentaarfunctie) alleen mogelijk door zijn naam en e-mailadres op te geven en, indien nodig, de gebruiksvoorwaarden of het annuleringsbeleid te bevestigen (bijv. bij aankopen via de website ).

 1. Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de inhoud die hij publiceert geen inbreuk maakt op rechten van derden en niet in strijd is met wettelijke voorschriften en/of goede zeden.

 1. Verkoop via de website

5.1 De verkoper belast CommunityCorals met de betalingsverwerking in het geval van een verkoop en machtigt CommunityCorals om de betreffende vergoeding te innen.

5.2 Indien een verkoper actief is in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, is hij verplicht zijn kopers de wettelijk verplichte informatie ter bescherming van de consument te verstrekken en hen te instrueren over het al dan niet bestaan ​​van het wettelijk herroepingsrecht . CommunityCorals biedt verkopers het gebruik van algemene voorwaarden voor het afhandelen van verkopen via de website. CommunityCorals aanvaardt in dit opzicht echter geen aansprakelijkheid; het gebruik van de voorwaarden voor een verkoop via de website in ongewijzigde of gewijzigde vorm is vrijwillig en geschiedt op eigen risico.

5.3 Elke aanbieding bevat standaard meerdere verzendopties. Afhankelijk van het verkoperslidmaatschap omvat dit de verzendpartner van CommunityCorals of de verzendpartner van de betreffende verkoper. De koper kan voor elke aankoop de respectieve verzendoptie kiezen. De verkoper dient zich uitdrukkelijk te houden aan de respectievelijke transportvoorwaarden van de logistieke partner in de momenteel geldende versie (momenteel: Jungle Express. De bijbehorende voorwaarden zijn te bekijken op https://jungle-express.de/agb of van GO! onder https://www.general-overnight.com/de-de/Rechtliches/AGB/AGB-Tierversand). De verkoper vrijwaart CommunityCorals van alle aansprakelijkheid met betrekking tot het transport. De toepasselijke kosten worden onderhandeld door CommunityCorals en ingehouden door CommunityCorals tijdens de betalingsverwerking. Er worden extra kosten in rekening gebracht die verder gaan dan de oorspronkelijk aangeboden verzendservice. De toepasselijke vergoedingen zijn HIER zichtbaar. Alle benodigde informatie over het juiste verzendproces tijdens de verkoop op CommunityCorals is beschikbaar HIER zichtbaar.

5.4 Als de koper PayPal-kopersbescherming activeert bij het doen van een betaling via Paypal om redenen waarvoor de verkoper verantwoordelijk is, zal de verkoper CommunityCorals vrijwaren van alle claims.

5.5 De ​​verkoper verbindt zich ertoe de herkomst van de dieren correct te vermelden bij het aanmaken van het artikel. De soorten van oorsprong zijn "aquarium-gekweekte nakomelingen", "boerderij-nakomelingen", "tankresolutie" en "in het wild gevangen". Aantoonbare fraude leidt tot onmiddellijke en definitieve uitsluiting van de verkoop. 

5.6 De verkoper verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de CommunityKoralen De aangeboden artikelprijs, inclusief verzendkosten, is gelijk aan of lager dan de overeenkomstige prijs waartegen het artikel wordt aangeboden op andere niet-winkelgerelateerde verkoopkanalen.

5.7 De verkoper verplicht zich CommunityCorals niet te gebruiken als advertentieplatform voor eigen webshops of andere verkoopkanalen die niet gekoppeld zijn aan een winkel.

5.8. Met het oog op het sluiten van de verkoop wordt aan CommunityCorals een speelruimte verleend voor een korting tot 5% als prijsvermindering op de door de verkoper aangeboden goederen in het kader van de handelsagentenregeling. 

5.9 De gebruiker verbindt zich ertoe geen contact op te nemen met andere CommunityCorals-gebruikers met als doel het kopen of verkopen van artikelen buiten CommunityCorals. Aanbiedingen van dit type schaden andere gebruikers van CommunityCorals en vormen een potentieel risico van fraude voor kopers en verkopers.We behouden ons het recht voor om de betrokken gebruikers te blokkeren.

 1. blocking

Voor zover een gebruiker de verplichtingen schendt die op hem rusten in overeenstemming met secties 4 en 5, heeft CommunityCorals met name de volgende rechten:

 • Verwijdering van het betreffende aanbod
 • blokkeren van de gebruiker.

Het recht om de inhoud te wijzigen blijft onaangetast.

 1. Contractduur, beëindiging

7.1 De looptijd van de gebruiksovereenkomst is onbeperkt.

7.2 De gebruiksovereenkomst kan door beide partijen bij CommunityCoral worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen tegen het einde van de maand.

 1. contributie

8.1 CommunityCorals brengt de verkoper kosten in rekening voor de succesvolle aanbieding; wanneer een aankoop via de website wordt voltooid, is de verkoper aansprakelijk voor commissiekosten van CommunityCorals volgens de huidige kostentabel (https://www.communitycorals.de/verkaufen/) betalen.

8.2 De respectieve vergoedingen per aankoop zijn onmiddellijk verschuldigd en worden door CommunityCorals ingehouden tijdens de betalingsverwerking.

8.3 CommunityCorals kan de vergoedingen en verkoopcommissies op elk moment wijzigen. Prijswijzigingen zullen tijdig voor inwerkingtreding aan gebruikers worden medegedeeld.

 1. gebruiksrechten

De gebruiker verleent CommunityCorals alle niet-exclusieve rechten om de geplaatste inhoud te gebruiken die onbeperkt is in termen van locatie, tijd en inhoud. In het bijzonder heeft CommunityCorals het recht om de inhoud te reproduceren, verspreiden, bewerken en openbaar toegankelijk te maken. De aanbieder heeft het recht om berichten binnen zijn website te verplaatsen en aan andere inhoud te koppelen.

 1. Beschikbaarheid van het aanbod

CommunityCorals streeft naar een hoge beschikbaarheid van de website. De gebruiker is zich er echter van bewust dat met name de volgende tijden de beschikbaarheid van de database kunnen beperken:

– Tijden van niet-beschikbaarheid die zijn gebaseerd op storingen van het internet waarop CommunityCorals geen invloed kan uitoefenen of op andere omstandigheden waarvoor CommunityCorals niet verantwoordelijk is, in het bijzonder overmacht;

– Periodes van onbeschikbaarheid wegens geplande onderhoudswerkzaamheden aan de website.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 CommunityCorals is, ongeacht de rechtsgrond, binnen het kader van de wettelijke bepalingen alleen aansprakelijk in overeenstemming met de volgende artikelen 11.2 tot en met 11.4.

11.2 CommunityCorals is onbeperkt aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid, alsmede voor schade die is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid van CommunityCorals of een van haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, evenals voor schade als gevolg van niet-naleving van een door CommunityCorals gegeven garantie of gegarandeerde eigendom of vanwege frauduleus verzwegen gebreken.

11.3 CommunityCorals is aansprakelijk, beperkt tot vergoeding van de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, voor dergelijke schade die is gebaseerd op een licht nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door haar of een van haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en waarop de contractpartner regelmatig mag vertrouwen.

11.4 Aansprakelijkheid volgens de wet op productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

 1. vrijstelling

De gebruiker vrijwaart CommunityCorals van alle aanspraken die andere gebruikers of derden jegens CommunityCorals doen gelden wegens schending van hun rechten. Dit omvat in het bijzonder ook de kosten van de noodzakelijke juridische verdediging van CommunityCorals inclusief alle gerechts- en advocaatkosten in het wettelijke bedrag. Het bovenstaande is niet van toepassing als de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In ieder geval is de gebruiker verplicht om CommunityCorals onmiddellijk, naar waarheid en volledig te informeren in geval van een claim van derden om een ​​volledig onderzoek van de claims mogelijk te maken.

 1. Gegevensbescherming, geheimhouding

13.1 De gebruiker wordt geïnformeerd dat CommunityCorals in het kader van het doel van de contractuele relatie persoonlijke inventaris- en gebruiksgegevens in machineleesbare vorm verzamelt, verwerkt en gebruikt. Alle persoonlijke informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

13.2 De contractpartijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie van de andere partij die hen in de loop van de uitvoering van het contract ter kennis komt.

 1. Online Dispute Resolution

Als online bedrijf zijn wij verplicht u als consument te verwijzen naar het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie (OS-platform). Dit OS-platform is bereikbaar via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Wij nemen echter niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

 1. Algemene bepalingen

15.1 U kunt deze gebruiksvoorwaarden bekijken op www.CommunityCorals.de. U kunt dit document ook afdrukken of opslaan met behulp van de gebruikelijke functie van uw internetserviceprogramma (=browser: meestal "Bestand" -> "Opslaan als"). U kunt dit document ook downloaden en archiveren in PDF-vorm door HIER Klik. Om het pdf-bestand te openen heeft u het gratis programma Adobe Reader nodig (op www.adobe.de) of vergelijkbare programma's die het pdf-formaat aankunnen.

15.2 Plaats van uitvoering is Krefeld. De exclusieve bevoegde rechtbank voor geschillen met handelaars, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen die uit overeenkomsten voortvloeien, is eveneens Krefeld.

15.3 Op alle geschillen in verband met het gebruik van de website, ongeacht de rechtsgrond, is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van alle bepalingen van de collisiebepalingen die verwijzen naar een ander rechtsstelsel. De toepassing van het VN-kooprecht is uitgesloten.

Status: juni 2021

Principe van communicatie tussen gebruikers van CommunityCorals

Gebruikers van CommunityCorals kunnen elkaar berichten sturen via de informatie- en ondersteuningsfunctie. We moedigen onze gebruikers uitdrukkelijk aan om open met elkaar te communiceren. U mag de berichtensystemen van CommunityCorals echter niet misbruiken en voor andere doeleinden gebruiken dan kopen en verkopen op CommunityCorals.

Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze gemeenschap zich veilig voelt, zijn er beleidsregels en richtlijnen die de communicatie bij CommunityCorals regelen.

Het is ten strengste verboden misbruik te maken van de berichtensystemen van CommunityCorals:

 • om spamberichten te versturen
 • om aankopen of verkopen van items buiten CommunityCorals aan te bieden
 • om bedreigingen of berichten met aanstootgevende, vulgaire of haatdragende inhoud te verspreiden
 • om persoonlijke informatie (anders dan namen) uit te wisselen, zoals e-mailadressen, telefoonnummers of andere contactgegevens. (Dit geldt voor de aanvraagfunctie. Ruilen is toegestaan ​​via supporttickets)
 • om virussen, malware of andere programmacode te verzenden die met kwade bedoelingen is gemaakt

CommunityCorals behoudt zich het recht voor om berichten te beoordelen die via de CommunityCorals-berichtensystemen zijn verzonden; in voorkomend geval kan dit de verzending vertragen of blokkeren. Dit is hoe we ons beschermen tegen frauduleuze of verdachte activiteiten of schendingen van de Servicevoorwaarden van CommunityCorals. Overtreding hiervan kan leiden tot permanente blokkering van de betrokken gebruikersaccounts.

Algemene voorwaarden

 1. Bereik, registratie

1.1 Voor een Aankoop via de Aanbieding www.CommunityCorals.de (hierna te noemen “website”), die wordt beheerd door CommunityCorals – eigenaar Dominique Deutzmann (hierna te noemen “CommunityCorals”), zijn op de koper (hierna te noemen “koper”) deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Indien en voor zover de verkoper zijn eigen voorwaarden in het tabblad "Algemene voorwaarden" tot grondslag van de verkoop maakt, prevaleren deze voorwaarden.

1.2 Tegenstrijdige, afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden van de koper worden geen onderdeel van het contract, tenzij CommunityCorals uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien CommunityCorals zonder voorbehoud diensten verricht met kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de koper.

1.3 De koper heeft de mogelijkheid zich te registreren. De registratie van een minderjarige gebruiker vereist de toestemming van de wettelijke voogd. Er bestaat geen recht op het afsluiten van een gebruiksovereenkomst.

1.4 De koper dient zijn toegangsgegevens, in het bijzonder het door hem gekozen wachtwoord, geheim te houden. De gebruiker is verplicht om CommunityCorals onmiddellijk op de hoogte te stellen als er aanwijzingen zijn dat de toegangsgegevens zonder toestemming kunnen worden gebruikt.

1.5 Als de koper zich niet registreert, zijn verschillende functies van de website (bijv. commentaarfunctie) alleen mogelijk door hun naam en e-mailadres op te geven en, indien nodig, de gebruiksvoorwaarden of het annuleringsbeleid te bevestigen (bijv. bij aankoop via de website ).

 1. conclusie

2.1 CommunityCorals is zelf noch verkoper noch koper en is geen contractpartner van deze contracten, tenzij dit specifiek wordt aangegeven in het betreffende aanbod; deze worden uitsluitend gesloten tussen de gebruikers van de website, namelijk de respectievelijke verkoper en koper. De aanbieder van het betreffende aanbod is uitsluitend de betreffende verkoper.

2.2 De presentatie van dieren, goederen of producten op de website vormt geen bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst, de koper wordt slechts gevraagd een bod uit te brengen door het plaatsen van een bestelling.

2.3 Indien een of meer producten zijn geselecteerd, worden deze in een virtuele winkelwagen geplaatst, waar de geselecteerde producten kunnen worden bekeken en waarvan het aantal kan worden gewijzigd of de producten kunnen worden verwijderd. Door op de knop "Afrekenen" te klikken, wordt de koper gevraagd om de informatie die relevant is voor de verzending in te voeren en een betalingsmethode te selecteren. Voordat u de bestelling voltooit, krijgt u een overzicht te zien van alle informatie die relevant is voor de bestelling. Door op de knop "nu kopen" te klikken, wordt het bestelproces afgerond en wordt de bestelling verzonden.

2.4 Door de bestelling op de website te plaatsen, doet de koper een bindend bod, dat gericht is op het sluiten van een koopcontract voor de goederen in het winkelwagentje met de betreffende verkoper. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de koper tevens deze voorwaarden als uitsluitend relevant voor de desbetreffende rechtsbetrekking.

2.5 De ​​koper ontvangt een ontvangstbevestiging van de bestelling door het sturen van een bevestigingsmail. Deze orderbevestiging vormt nog geen aanvaarding van het contractaanbod door de verkoper, maar dient alleen om de koper te informeren dat de bestelling door de verkoper is ontvangen. De acceptatieverklaring van het contractaanbod wordt meestal binnen enkele dagen gedaan door de levering van de goederen of een uitdrukkelijke acceptatieverklaring.

 1. Prijzen

Voor bestellingen gelden de prijzen die bij de producten vermeld staan ​​op het moment dat de bestelling geplaatst wordt. Alle vermelde prijzen zijn brutoprijzen en inclusief - indien van toepassing - de Duitse wettelijke BTW. Ze zijn exclusief verzendkosten. Extra kosten worden apart in rekening gebracht.

4 Leveringsvoorwaarden, Verzending

4.1 Voor levering worden verzendkosten in rekening gebracht, tenzij de koper besluit de goederen zelf af te halen. U kunt de verzendkosten vinden HIER

4.2 Verkoper is gerechtigd tot deelleveringen en deeldiensten. De verkoper draagt ​​de daaruit voortvloeiende kosten.

4.3 Indien een koper de goederen niet in ontvangst neemt, mag de verkoper na een periode van 2 weken de goederen aan een derde verkopen en de oorspronkelijke koper aansprakelijk stellen voor eventueel geleden verlies.

4.4 Ondanks zorgvuldige bevoorrading kan het voorkomen dat individuele artikelen niet meer leverbaar zijn. De verkoper kan de levering dan ook niet garanderen. Hierbij geldt: Alleen zolang de voorraad strekt. Als de goederen niet kunnen worden geleverd als gevolg van overmacht of stopzetting van het product, of als de verkoper niet in staat is om de bestelde producten tegen redelijke voorwaarden te kopen en als deze omstandigheden zich pas voordoen na het sluiten van het contract en niet de verantwoordelijkheid van de verkoper zijn, verkoper wordt ontslagen van de leveringsplicht. Als er zich gebeurtenissen voordoen die de levering aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken voor de verkoper - zoals stakingen, uitsluitingen, officiële bevelen en dergelijke - is de verkoper niet verantwoordelijk voor vertragingen, zelfs niet in het geval van bindend overeengekomen termijnen en data.

4.5 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt ​​hij de rechtstreekse kosten van terugzending.

 1. overdracht van risico

Met betrekking tot de risico-overgang (komt overeen met het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering) gelden de wettelijke regels:

– In geval van verzending gaat het risico over op de koper zodra de verkoper de zaak heeft afgeleverd bij de persoon die is aangewezen om de verzending uit te voeren. (§ 447 lid 1 BGB)

– Als de koper een consument is en de verkoper een ondernemer, is artikel 447, lid 1, van het Duitse Burgerlijk Wetboek in het algemeen niet van toepassing; in plaats daarvan is de verkoper aansprakelijk totdat het gekochte artikel aan de koper is overhandigd. (Artikel 474 (4))

 1. betalingsvoorwaarden

Voor bestellingen worden de betaalmethoden vooruitbetaling en Paypal aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betaalmethoden uit te sluiten.

Betaling via PayPal

De koper betaalt rechtstreeks via zijn PayPal-rekening. Na het verzenden van de bestelling wordt de koper doorgestuurd naar PayPal en geeft daar de orderwaarde vrij. Zodra de PayPal-account van CommunityCorals op de hoogte is gebracht van de autorisatie van de koper, wordt het artikel verzonden, afhankelijk van de levertijd die voor het artikel is opgegeven. Wanneer de goederen worden verzonden, wordt de PayPal-rekening van de koper gedebiteerd met het werkelijke factuurbedrag.

 1. aanspraken bij gebreken

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

Klachten over dode dieren:

– Claims voor gebreken moeten binnen 4 uur na aankomst aan de verkoper worden gemeld. De verkoper kan gecontacteerd worden via “Mijn Account” – “Bestellingen” – “Support” via support ticket.

– Stuur de verkoper een foto van het dode dier in de gesloten transportbak en ook een foto zonder de transportbak waarop het dier te zien is.

– Indien de klacht te laat wordt ontvangen, behoudt de verkoper zich het recht voor om het gebrek niet te erkennen. 

- Als de claim geldig is, kan de verkoper via CommunityCorals een vervanging aanbieden of een terugbetaling starten.

Belangrijke opmerking: als u een bekende intolerantie heeft, moet u zeker uw arts raadplegen. 

 1. Eigendomsvoorbehoud

In het geval van consumenten behouden wij ons het eigendom van het gekochte voor totdat het factuurbedrag volledig is betaald. Als u een ondernemer bent die uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, behouden wij ons het eigendom van het gekochte artikel voor totdat alle openstaande vorderingen uit de zakelijke relatie met de klant zijn betaald . De bijbehorende zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden.

 1. aansprakelijkheid voor schade

9.1 De verkoper is, ongeacht de rechtsgrond, in het kader van de wettelijke bepalingen alleen aansprakelijk in overeenstemming met de volgende artikelen 8.2 tot 8.4.

9.2 De verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, evenals voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de verkoper of een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, evenals voor schade door het niet nakomen van een van de verplichtingen van de verkoper gegeven garantie of gegarandeerde eigendom of door frauduleus verzwegen gebreken.

9.3 De verkoper is aansprakelijk, beperkt tot vergoeding van de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, voor schade die is gebaseerd op een licht nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen door hem of een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en waarop de contractpartner regelmatig mag vertrouwen.

9.4 Aansprakelijkheid volgens de wet op productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

 1. Gegevensbescherming, geheimhouding

10.1 De koper wordt geïnformeerd dat CommunityCorals in het kader van het doel van de contractuele relatie persoonlijke inventaris- en gebruiksgegevens in machineleesbare vorm verzamelt, verwerkt en gebruikt. Alle persoonlijke informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

10.2 De contractpartijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie van de andere partij die hen in de loop van de uitvoering van het contract ter kennis komt.

 1. Verplichte informatie voor consumenten

11.1 De verkoper verleent kopers die consument zijn een herroepingsrecht in overeenstemming met het volgende herroepingsrecht.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit (§ 13 BGB).

Annulering

herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen of, in het geval van deelleveringen, de laatste levering. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Community Corals - eigenaar Dominique Deutzmann, Urfeystr.32, 47803 Krefeld, Info@communitycorals.de) een duidelijke verklaring sturen (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail ). Mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Einde van herroeping

Formulier voor de intrekking

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en krijg het terug.)

- Aan Community Corals - Eigenaar Dominique Deutzmann, Urfeystr.32, 47803 Krefeld, Info@communitycorals.de

– Hierbij herroep(en) ik/wij het door mij/ons gesloten contract voor de levering van de volgende dienst: ________________________________________________

- Besteld op: ______________ - Naam consument(en) - Adres consument(en) - Handtekening consument(en) - Datum

11.2 Als online bedrijf zijn wij verplicht u als consument te verwijzen naar het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie (OS-platform). Dit OS-platform is bereikbaar via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Wij nemen echter niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

 1. Algemene bepalingen

12.1 U kunt deze AV bekijken op www.CommunityCorals.de. U kunt dit document ook afdrukken of opslaan met behulp van de gebruikelijke functie van uw internetserviceprogramma (=browser: meestal "Bestand" -> "Opslaan als"). U kunt dit document ook downloaden en archiveren in PDF-vorm door HIER Klik. Om het pdf-bestand te openen heeft u het gratis programma Adobe Reader nodig (op www.adobe.de) of vergelijkbare programma's die het pdf-formaat aankunnen.

12.2 Plaats van uitvoering is Krefeld. De exclusieve bevoegde rechtbank voor geschillen met handelaars, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen die uit overeenkomsten voortvloeien, is eveneens Krefeld.

12.3 Op alle geschillen in verband met het gebruik van de website, ongeacht de rechtsgrond, is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van alle bepalingen van de collisiebepalingen die verwijzen naar een ander rechtsstelsel. De toepassing van het VN-kooprecht is uitgesloten.

Status: juni 2021